Práca vo Fun rádiu

Tešíme sa, že chceš pracovať práve vo Fun rádiu!


V prípade, že ešte nemáš skúsenosti s prácou v médiách, odporúčame ti začať v menšom, regionálnom médiu, v ktorom ti pomôžu získať alebo rozvíjať základné schopnosti a zručnosti potrebné pre túto prácu (ako je napríklad práca s hlasom, textom či technikou). Zároveň získaš prax a môžeš sa ďalej uchádzať o prácu aj v celoplošných médiách, akým je Fun rádio.
 
V prípade, že už máš skúsenosti s prácou v médiách, môžeme ťa zaevidovať do našej databázy uchádzačov na dobu 1 rok. Z databázy kontaktujeme uchádzačov podľa potreby na základe požiadaviek obsadzovaných pozícií. Po uplynutí doby 1 roka budú tvoje údaje a dokumenty v zmysle platnej legislatívy z databázy vymazané.   
 
Spoločnosť FUN MEDIA GROUP a.s., Leškova 5, 811 04 Bratislava, IČO: 44 845 995, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 4795/B, ktorá je oprávnená obchodovať s reklamným priestorom Fun rádia a spoločnosť RADIO, a.s., Prešovská 39, 821 02 Bratislava, IČO: 35 771 623, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 2191/B, ktorá je držiteľom licencie na vysielanie Fun rádia, s výslovným dobrovoľným súhlasom uchádzača o prácu vo Fun rádiu spracovávajú a uchovávajú osobné údaje uchádzača, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa a ďalšie údaje a informácie uvedené v CV, motivačnom liste alebo inom poskytnutom dokumente, a to výlučne za účelom evidencie v databáze uchádzačov o prácu vo Fun rádiu. Poskytnuté údaje a informácie sú zaznamenávané a uchovávané v elektronickej forme a sú s nimi vykonávané tieto spracovateľské operácie: získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prehliadanie, vyhľadávanie, uchovávanie, sprístupňovanie. Poskytnuté údaje a informácie sú uchovávané po dobu 1 roka odo dňa ich získania. Po uplynutí tejto doby budú poskytnuté údaje a informácie podľa § 17 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, bezodkladne zlikvidované. Uchádzač týmto prehlasuje, že všetky údaje, ktoré dobrovoľne poskytol prevádzkovateľovi sú pravdivé a zároveň súhlasí s evidenciou a spracovaním poskytnutých osobných údajov za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádza. Uchádzač udeľuje tento súhlas na dobu určitú, a to 1 rok odo dňa poskytnutia osobných údajov. Súhlas so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov je možné odvolať.


Bez tvojho súhlasu ťa nemôžeme zaevidovať do databázy uchádzačov o prácu vo Fun rádiu.

Pravidlá ochrany osobných údajov

Práva dotknutej osoby