Fun rádio

Playlist

hraných skladieb

×

{{ song.title }}

{{ song.author }}

{{ song.time }}

Lyrics

aktuálna pesnička

×
Aktuálny Live stream:
Fun streams

Uložiť článok

Ak si chceš pripnúť tento článok na svoju nástenku, prihlás sa do svojho profilu, alebo sa registruj a staň sa našim členom.

Informácie o používaní súborov cookies

Tento dokument je primárne venovaný návštevníkom Webstránok, nakoľko poskytuje informácie o tom, ako používame súbory cookies a obdobné nástroje v súvislosti s používaním Webstránok a ako ďalej využívame takto získané dáta.

Všetky cookies a obdobné nástroje integrované na Webstránkach https://www.funradio.sk/ a súvisiacich weboch, aplikáciách a profiloch (ďalej spoločne len ako „Webstránky“) prevádzkuje spoločnosť:

RADIO GROUP a.s.
Leškova 5
811 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 44 845 995

a

RADIO, a.s.
Prešovská 39
821 02 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 35 771 623

(ďalej len „my“, „FUN rádio“, alebo „Prevádzkovateľ“).
Ohľadne cookies môžete kedykoľvek kontaktovať našu zodpovednú osobu, a to buď:

 • e-mailom na: [email protected]; alebo
 • poštou na: Zodpovedná osoba (DPO), RADIO GROUP, a.s. Leškova 5, 811 04 Bratislava.

Tento dokument dopĺňa a konkretizuje všeobecné informácie FUN rádia o ochrane osobných údajov, ktoré sú dostupné v Podmienkach ochrany súkromia.

Ako dotknutá máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Zároveň, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, máte ako dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vykonávanom na:

 • právnom základe oprávnených záujmov; a
 • účely priameho marketingu;

vrátane súvisiaceho profilovania. Daná námietka má rovnaký účinok ako odvolenie súhlasu.

1. Aké typy cookies používame?

Cookies sú súbory, ktoré sa uložia do Vášho mobilného zariadenia alebo internetového prehliadača využívaného Vašim zariadením pri prehliadaní našich webstránok a zasielajú nám informácie o Vašej aktivite. Ide o technológiu, ktorá nám pomáha lepšie ovládať a nastaviť naše Webstránky, porozumieť Vášmu správaniu počas ich využívania ale aj adresnejšie cieliť našu online reklamu a kampane.


Na našich Webstránkach využívame tieto základné typy cookies:

 • Nevyhnutné cookies – Nevyhnutné súbory cookies pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú fungovaní základných funkcií, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok, ale aj úplne základné meranie návštevnosti bez zdieľania dát s treťou stranou. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies. Nevyhnutné cookies spracúvame na účely plnenia zmluvných záväzkov a na účely bezpečnosti IT systémov (resp. právnom základe plnenia zmluvy alebo oprávnených záujmov) bez potreby získavania Vášho súhlasu.
 • Preferenčné cookies - Tieto súbory cookies umožňujú zapamätanie si špecifického nastavenia webovej stránky konkrétneho používateľa, ktoré menia jej vzhľad alebo spôsob akým sa správa. Uchovávajú napríklad informáciu, či ste udelili súhlas s používaním cookies, región v ktorom sa nachádzate, preferovaný jazyk, veľkosť písma alebo konfiguráciu prehrávača vložených videí, či iných integrovaných aktívnych prvkov. Ide o zapamätanie si základných nastavení, vďaka ktorým používate webovú stránku prispôsobenú Vašim preferenciám.
 • Štatistické cookies - Ide o spracúvanie štatistických cookies, ktoré využívame pri marketingovej analytike v rámci využívania špecializovaných nástrojov (napr. Google Analytics, Add This) s cieľom lepšie rozumieť a interpretovať dáta o používateľoch našej webstránky a spôsobu akým využívajú naše služby a webstránky, či o reklamných kampaniach a následne ich využívať pri cielení reklamy. V rámci toho môže tiež dochádzať k segmentovaniu zákazníkov do rôznych demografických skupín, ktorým sa prispôsobujú reklamné kampane alebo obsah webstránok. Na využívanie štatistických cookies za účelom cielenia a personalizácie obsahu reklamy od Vás vyžadujeme predchádzajúci súhlas.
 • Marketingovo-analytické cookies - Ide o spracúvanie marketingovo-analytických cookies a nástrojov tretích strán (ako je hlavne Facebook a Google) pre cielenie našich reklamných kampaní a zobrazovanie reklám na našej webovej stránke, na Vašich profiloch zriadených na sociálnych sieťach, či pri prezeraní videí na YouTube alebo pri bežnom používaní internetu. A ďalej slúži pre zvyšovanie povedomia o FUN rádiu v online prostredí využívaním analytických cookies a nástrojov tretích strán (predovšetkým Facebook, Google, AddThis alebo Twitter) s cieľom zobrazovať na webových stránkach a sociálnych sieťach FUN rádia personalizovaný obsah a umožňovať Vám lepšie interakcie s našim obsahom na sociálnych sieťach cez zásuvné moduly tretích strán (napr. AddThis). V súlade s právnymi predpismi vyžadujeme na všetky analytické cookies Váš predchádzajúci súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať,

Zároveň rozlišujeme medzi tzv. „1st party“ cookies – ktoré ukladáme priamo my resp. naše servery – a tzv. „3rd party“ cookies – ktoré ukladajú naši externí poskytovatelia služieb / tretie strany.

2. Na aké účely a na základe čoho používame cookies?

Nevyhnutné a analytické cookies využívame na tieto účely a na základe týchto právnych základov: Pozrieť dokument

Tieto spracovateľské operácie vykonávame popri súhlase s cookies a zásuvnými modulmi tretích strán, o ktorých informujeme v tomto dokumente (viď nižšie) aj na základe našich oprávnených záujmov, ktorými sú:

 • Optimalizácia fungovania webstránok;
 • Bezpečnosť osobných údajov a IT systémov;
 • Zvyšovanie povedomia o FUN rádiu v online prostredí
 • Základné meranie návštevnosti webstránok.

V odôvodnených prípadoch môže FUN rádio využívať údaje získané prostredníctvom cookies aj na ďalšie zlučiteľné účely, o ktorých informujeme vo všeobecných informáciách o ochrane osobných údajov, ktoré sú dostupné na https://www.funradio.sk/static/files/omovhek1k6x3.pdf.

3. Aké konkrétne cookies používame a aká je ich životnosť?

Konkrétny zoznam všetkých cookies, ktoré používame na Webstránkach nájdete vždy v jeho aktuálnej podobe v rámci cookie lišty na našich webových stránkach alebo na tomto odkaze.

Daný zoznam obsahuje aj ďalšie potrebné informácie vrátane životnosti cookies resp. dĺžky ich funkčnosti. Podľa doby uchovávania cookies vo Vašom zariadení alebo internetovom prehliadači sa dajú cookies rozdeliť na krátkodobé (tzv. session cookies), ktoré sa po zavretí prehliadača alebo ukončení relácie vymažú a dlhodobé (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom zariadení vymažú sa až po uplynutí určitej doby alebo až aktívnym vymazaním cookies, ktoré môžete kedykoľvek realizovať.

Nakoľko konkrétny zoznam cookies je generovaný automatickým nástrojom tak, aby bol vždy časovo aktuálny, vyššie uvedené informácie sú na webovej stránke dostupné iba v angličtine . Informácie o popise cookies zverejňované v angličtine Vám na vyžiadanie poskytneme preložené do slovenčiny.

4. Ako odvolať Váš súhlas s cookies?

Prostredníctvom interakcie s aktívnym prvkom „Nastavenie cookies“ “ sa Vám opätovne zobrazí cookies lišta v ľavom dolnom rohu, v ktorej stačí jedným klikom zmeniť Vašu pôvodnú preferenciu na nesúhlas - "Zrušiť súhlas" (viď obrázok nižšie). Zmeny nastavení sa prejavia ihneď.


Svoj súhlas viete odvolať aj uplatnením žiadosti dotknutej osoby zaslanej našej zodpovednej osoby, ale tento proces nie je okamžitý a automatický. Odporúčame preto zmenu nastavení realizovať priamo na Webstránkach vyššie popísaným spôsobom.

5. Ako zabrániť ukladaniu cookies do Vášho zariadenia ?

Ak neudelíte súhlas cez našu cookies lištu (pokiaľ nejde o nevyhnutné cookies), tieto cookies nebudú uložené do Vášho zariadenia. Neudelenie súhlasu s marketingovými, štatistickými alebo preferenčnými nemá žiadny dopad na funkčnosť Webstránok. Všetky typy cookies (aj nevyhnutné aj analytické) viete kedykoľvek vymazať prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača, avšak v prípade vymazania aj nevyhnutných cookies nemusia optimálne fungovať niektoré nastavenia a funkcie našich Webstránok.

Vo vzťahu k špecifickým analytickým cookies tretích strán je tiež možné využiť aj tzv. opt-out mechanizmy, ktorými zabránite využívaniu konkrétnych cookies tretej strany nielen vo vzťahu k našej Webstránke, ale celkovo k používaniu akýchkoľvek iných webstránok, prípadne vo vzťahu ku konkrétnym sociálnym sieťam, ktoré používate a máte na nich zriadené vlastné používateľské konto. Pozrieť VIAC

Zároveň, cez nastavenia Vášho internetového prehliadača je možné vymazať tie cookies, ktoré sú uložené vo Vašom prehliadači. Postupujte podľa informácií uvedených nižšie, podľa toho, aký prehliadač používate:

Google Chrome
Safari (iPhone)
Safari (Mac)
Mozilla Firefox
Samsung Internet (Mobile)
Microsoft Edge
Internet Explorer

Opera

Ak si želáte zvýšiť svoju ochranu pred neoprávneným sledovaním Vášho zariadenia a správania na internete cez cookies (najmä tretích strán), využite funkciu „Do Not Track“ (resp. Blokovanie cookies tretích strán), ktorú si podľa typu využívaného prehliadača viete zapnúť podľa nasledovných inštrukcií:

Firefox
Internet Explorer
Edge
Chrome
Safari
Opera

6. Prenášame Vaše dáta do tretích krajín mimo EÚ/EHP?

V nevyhnutnom a minimálnom rozsahu áno. Niektorí z našich dodávateľov, ktorých využívame pri používaní cookies majú sídlo resp. ich ďalšie skupinové spoločnosti majú sídlo v Spojených štátoch amerických, ktoré sú vo všeobecnosti považované za tretiu krajinu, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany. V mnohých prípadoch dáta fyzicky nemusia opúšťať servery lokalizované v EÚ, avšak spracúvanie z dôvodu sídla dodávateľa môže podliehať právnemu poriadku v tretej krajine. Tieto cezhraničné prenosy preto vykonávame len v striktnom súlade s právnymi predpismi (najmä GDPR) a len v prípadoch, ak sú podľa našich záverov a zistení prijaté dostatočné opatrenia zmierňujúce riziká pre dotknuté osoby, tak ako vyžuje Súdny dvor EÚ vo veci C-311/18 (Schrems II).

Zoznam cezhraničných prenosov

7. Je uloženie cookies do môjho zariadenia zmluvnou alebo zákonnou požiadavkou a aké môžu byť následky, ak zabránim ich uloženiu?

Poskytnutie žiadnych cookies nie je zákonnou požiadavkou a ich neposkytnutie teda nemá žiadne negatívne následky s právnym významom pre Vás. Spracúvanie nevyhnutných cookies je však možné považovať za nevyhnutné pre poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, o ktoré máte záujem. V prípade analytických cookies je ich poskytnutie výlučne dobrovoľné a spravuje sa udelením alebo neudelením Vášho súhlasu. Neudelenie tohto súhlasu nemá pre Vás žiadne negatívne následky.

8. Ako využívame cookies pri správe našich profilov na sociálnych sieťach ?

Na našej Webstránke sú dostupné tiež jednoduché prepojenia (linky), ktoré umožňujú okamžité prepojenie medzi našou Webstránkou a našim profilom zriadeným na sociálnej sieti alebo inej platforme (okrem iného Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn). V týchto prípadoch nejde o aktívne zásuvné moduly (plug-in), ktoré by spôsobovali také spracúvanie údajov, ktoré by si vyžadovalo súhlas od prihlásených, či neprihlásených používateľov týchto sociálnych sietí.

V prípade interakcie s ikonami zobrazujúcimi jednotlivé sociálne siete však môže na strane poskytovateľa sociálnej siete dochádzať k spracúvaniu cookies a osobných údajov, na ktoré nemusíme mať žiadnu kontrolu a vplyv. Za dané používanie cookies FUN rádio nezodpovedá. Pre viac informácií o spracúvaní cookies je preto potrebné oboznámiť sa s pravidlami ich spracúvania, ktoré zverejnili poskytovatelia sociálnych sietí, ktoré sú ľahko dostupné cez nasledovné odkazy:

Facebook / Instagram Cookie Policy
Twitter Cookie Policy
Google / YouTube Cookie Policy

FUN rádio zodpovedá za spracúvanie Vašich dát iba v určitom v rozsahu, napríklad ak navštívite náš profil, ak spolu komunikujeme na sociálnej sieti alebo ak na Vás cielime reklamu na sociálnych sieťach. Na našich profiloch na sociálnych sieťach môžeme spracúvať Vaše osobné údaje a cookies na marketingové alebo štatistické účely spoločne s príslušnými prevádzkovateľmi sociálnych sietí ako tzv. spoloční prevádzkovatelia v zmysle GDPR. Na základe tejto skutočnosti sme povinní Vás informovať o základných častiach dohôd, ktoré sme uzatvorili podľa čl. 26 GDPR:

Dohoda spoločných prevádzkovateľov uzatvorená s Meta (Facebook / Instagram)
Dohoda spoločných prevádzkovateľov uzatvorená s LinkedIn
Dohoda prevádzkovateľov uzatvorená s Google (YouTube)

9. Využívame na našich webstránkach zásuvné moduly (plugin) tretích strán?

Youtube

Súčasťou našej webovej stránky sú aj integrované YouTube videa. Samotné videa sú vždy uložené na webovej stránke http://www.youtube.com, a plugin umožní ich zobrazenie a prehranie priamo na našich webových stránkach. Youtube zbiera a ukladá používateľská dáta (ich rozsah a špecifikácia je dostupná v Podmienkach ochrany súkromia Google), ktoré následne využíva na vytvorenie a hodnotenie používateľského profilu a reklamné účely. Vaše dáta sú zbierané bez ohľadu na to, či ste ako používateľ prihlásený do Google účtu alebo nie, pri prihlásenom používateľovi, sú dáta iba naviac priradené k jeho Google účtu. Ako dotknutá osoba sa môžete proti tomuto spracúvaniu brániť, vaše právo si je potrebné uplatniť priamo u Youtube / Google. FUN Rádio nemá vplyv na rozsah ani spôsob spracúvania takýchto údajov. K spracúvaniu údajov na strane Google dochádza iba pri interakciách s vloženými videami v našich Webstránkach.


Instagram


Súčasťou našej webovej stránky sú aj vložené videá z Instagramu. Samotné videa sú vždy uložené na webovej stránke http://www.youtube.com, a plugin umožní ich zobrazenie a prehranie priamo na našich webových stránkach www.instagram.com. Pri interakcií s týmito videami môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited na jeho vlastné účely spracúvania, o ktorých informuje v Zásadách používania údajov Instagram, a to najmä ak ste registrovaným a prihláseným používateľom sociálnych sietí Facebook / Instagram. Ako dotknutá osoba sa môžete proti tomuto spracúvaniu brániť, vaše právo si je potrebné uplatniť priamo u spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited. FUN Rádio nemá vplyv na rozsah ani spôsob spracúvania takýchto údajov. K spracúvaniu údajov na strane sociálnej siete Instagram dochádza iba pri interakciách s vloženými videami v našich Webstránkach, ktoré pochádzajú z Instagramu.


AddThis


Na našej webovej stránke sú integrované pluginy „AddThis“, prostredníctvom ktorých môžete komunikovať a zdieľať náš obsah na sociálnych sieťach (napr. tlačidla zdieľať/páči sa mi pre Facebook). Internetový prehliadač pomocou pluginu vytvára spojenie medzi webovou stránkou, sociálnou sieťou a servermi AddThis, a dochádza k ukladaniu údajov o vašom užívateľskom profile, preferenciách apod. AddThis využíva údaje okrem iného na reklamné účely, prieskum trhu alebo prispôsobenie webovej stránky. FUN Rádio uzatvorilo s poskytovateľom AddThis zmluvu o spracúvaní osobných údajov, avšak nemá vplyv na rozsah ani spôsob spracúvania takýchto údajov. Proti tomuto spracúvaní sa môžete brániť nastavením vášho internetového prehliadača (viď. Bod 5 Cookie Policy) alebo opt-out formulárom dostupným na webových stránkach poskytovateľa. Navyše využívame AddThis aj pre štatistické účely, kedy plugin zbiera informácie o počte interakcií užívateľov urobených prostredníctvom jednotlivých widgetov na našich webových stránkach, napr. koľko ľudí zdieľalo náš obsah na niektorú zo sociálnych sietí, prostredníctvom integrovaného widgetu. K spracúvaniu údajov na strane AddThis dochádza iba pri interakciách s widgetmi a inými aktívnymi prvkami sociálnych sietí integrovaných do našich Webstránok.


Cookiebot


Aby ste sa mohli rozhodnúť, aké cookies môžeme ukladať o vašej aktivite na webových stránkach, používame cookie lištu poskytovateľa Cokiebot. Vaše predvoľby je možné zmeniť kedykoľvek počas návštevy našich Webstránok. Kliknutím na ikonku GDPR v ľavom dolnom rohu webovej stránky, sa Vám opätovne zobrazí cookie lišta, kde môžete upraviť nastavenia cookies. Informácia o udelení súhlasu konkrétneho používateľa je uchovávaná poskytovateľom Cookiebot.

Informácie uvedené v tomto dokumente podliehajú priebežným zmenám a aktualizáciám.

RADIO GROUP a.s. a RADIO, a.s.

Odporúčame