Fun rádio

Playlist

hraných skladieb

×

{{ song.title }}

{{ song.author }}

{{ song.time }}

Lyrics

aktuálna pesnička

×
Aktuálny Live stream:
Fun streams

Uložiť článok

Ak si chceš pripnúť tento článok na svoju nástenku, prihlás sa do svojho profilu, alebo sa registruj a staň sa našim členom.

Zásady ochrany osobných údajov

Prečítajte si, ako narábame s vašimi osobnými údajmi a ako zabezpečujeme ochranu vášho súkromia.

Základné informácie:

1. Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúva FUN rádio, ktoré tvoria dve spoločnosti RADIO GROUP a.s., Leškova 5, 811 04 Bratislava, IČO: 44 845 995, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 4795/B , ktorá je oprávnená obchodovať s reklamným priestorom FUN rádia a spoločnosti RADIO, a.s., Prešovská 39, 821 02 Bratislava, IČO: 35 771 623 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 2191/B, ktorá je držiteľom licencie na vysielanie FUN rádia.

2. Aké má FUN rádio postavenie podľa GDPR pri spracúvaní Vašich osobných údajov?

Vzhľadom na to, že FUN rádio tvoria dve samostatné spoločnosti RADIO a.s. a RADIO GROUP a.s. a okrem toho ešte úzko spolupracujeme aj s Rádiom Vlna, ktoré prevádzkuje spoločnosť Rádio Vlna, s.r.o., ktorú vlastní a riadi FUN rádio, tak aj osobné údaje môžeme spracúvať spoločne. To znamená, že vo vzťahu k takmer všetkým účelom spracúvania osobných údajov spracúvame Vaše osobné údaje všetci spoločne ako tzv. spoloční prevádzkovatelia na základe dohody uzatvorenej podľa článku 26 ods. 1 GDPR. Iba v prípade Vernostného programu (FUN klubu) a pri evidencii uchádzačov o zamestnanie spracúvame osobné údaje bez rádia Vlna.


FUN rádio môže mať tiež postavenie spoločného prevádzkovateľa aj so spoločnosťou ACKERMAN & ACKERMAN, a.s so sídlom Leškova 5, 81104 Bratislava, IČO: 50 001 027 (ďalej len „ACKERMAN“) a hnutím SME rodina so sídlom Leškova 5, 81104 Bratislava, IČO: 42254515 (ďalej „SME rodina“) v súvislosti s prevádzkou kamerového systému inštalovaného v priestoroch „spoločnej“ budovy na Leškovej 5 v Bratislave.


V zriedkavých prípadoch sa môžeme výnimočne dostať aj do postavenia sprostredkovateľa nášho klienta, ktorý požaduje v jeho mene zorganizovať špecifickú reklamnú súťaž, pri ktorej je potrebné spracúvať aj osobné údaje súťažiacich.

3. Čo vyplýva zo základnej časti dohody spoločných prevádzkovateľov uzatvorenej medzi FUN rádiom a rádiom Vlna ?

Zo základných častí tejto dohody vyplýva, vo FUN rádiu a rádiu Vlna je vymenovaná jedna (spoločná) zodpovedná osoba, ktorá je Vašim kontaktným bodom pre uplatnenie žiadostí na základe GDPR a zároveň FUN rádio si plní informačnú povinnosť podľa čl. 13 a 14 GDPR spoločne prostredníctvom týchto otázok a odpovedí, ktoré sú tiež dostupné aj vo forme podrobného právneho dokumentu Podmienky ochrany súkromia. Z dohody spoločných prevádzkovateľov tiež vyplynulo, že Rádio Vlna informuje o spracúvaní osobných údajov samostatne prostredníctvom vlastných Podmienok ochrany súkromia. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom na [email protected].

4. Čo vyplýva zo základnej časti dohody spoločných prevádzkovateľov uzatvorenej medzi FUN rádiom a spoločnosťou ACKERMAN a hnutím SME rodina v súvislosti s prevádzkovaním kamerového systému na Leškovej 5 v Bratislave ?

Na základe dohody spoločných prevádzkovateľov, ktorú podľa čl. 26 GDPR uzatvorilo FUN rádio a ACKERMAN a hnutia SME rodina Vás informujeme, že spoločne spracúvame osobné údaje osôb vstupujúcich do budovy na Leškovej 5 v Bratislave na účely i) ochrany majetku a bezpečnosti osôb, ii) účely bezpečnosti osobných údajov a IT systémov, a to prostredníctvom elektronického zabezpečovacieho systému na kontrolu prístupu a kamerového systému. Zo základných častí tejto dohody vyplýva, že vo FUN rádiu je vymenovaná jedna (spoločná) zodpovedná osoba, ktorá je Vašim kontaktným bodom pre uplatnenie žiadostí na základe GDPR aj vo vzťahu k tomuto spracúvania a zároveň, že Fun rádio plní informačnú povinnosť podľa čl. 13 a 14 GDPR spoločne aj v mene spoločnosti ACKERMAN a SME rodina prostredníctvom týchto podmienok k uvedenému spracúvaniu osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať písomne na adresu nášho sídla alebo e-mailom na [email protected].

5. Máte poverenú zodpovednú osobu, resp. DPO (Data Protection Officer) a ako ho môžeme kontaktovať?

Áno, FUN rádio má poverenú zodpovednú osobu, resp. DPO, ktorého aktuálne kontaktné údaje sú vždy oznámené Úradu na ochranu osobných údajov. Dotknuté osoby alebo ktokoľvek iný môže nášho DPO kontaktovať priamo prostredníctvom týchto kontaktných údajov:


E-mail:
[email protected]
Korešpondenčná adresa:
Zodpovedná osoba (DPO), RADIO GROUP, a.s. Leškova 5, 811 04 Bratislava.

6. Na aké účely a na akých právnych základoch spracúvame Vaše osobné údaje, najmä keď ste náš poslucháč, registrovaný člen FUN klubu, zmluvný partner, súťažiaci, výherca súťaže, či návštevník našich webstránok, „fanpageov“ na sociálnych sieťach, či rôznych podujatí ?
7. Na aké účely a na akých právnych základoch spracúvame Vaše osobné údaje, najmä keď ste náš zamestnanec alebo uchádzač o zamestnanie ?
8. Na aké účely a na akých právnych základoch spracúvame Vaše osobné údaje, najmä keď nás žiadate o výkon Vašich práv, uzatvorenie zmluvných vzťahov, spolupracujete s nami ako zástupca našich partnerov, dodávateľov, či klientov, vediete s nami spor, dlžíte peniaze, príp. používate naše IT vybavenie, emaily, webstránky, počítačové siete alebo navštevujete naše priestory a pod. ?
9. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Dôvernosť Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne a zaviedli sme pravidlá na zabezpečenie toho, aby Vaše údaje boli zdieľané iba s oprávnenými zamestnancami FUN rádia alebo s preverenou treťou stranou. Naši zamestnanci môžu mať prístup k Vašim osobným údajom na základe nevyhnutne potrebných informácií, ktoré sú zvyčajne obmedzené funkciou, úlohou a oddelením konkrétneho zamestnanca. Používame aj subdodávateľov, ktorí nám pomáhajú poskytovať naše služby a títo subdodávatelia pre nás môžu spracúvať Vaše osobné údaje. Zabezpečujeme, aby výber našich subdodávateľov a spracúvanie osobných údajov u našich subdodávateľov boli v súlade s GDPR. Kategórie príjemcov Vašich osobných údajov v závislosti s od účelu spracúvania sú:

 • spracovatelia miezd a účtovníctva;
 • prepravné, kuriérske a poštovné spoločnosti;
 • profesionálni poradcovia (napr. advokáti);
 • exekútori, notári, súdy, advokáti, prekladatelia;
 • poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia (napr. Microsoft, Google);
 • poskytovatelia technickej podpory, vývoja a správy IT systémov a aplikácii;
 • poskytovatelia nástrojov na analýzu, spracovanie a uchovávanie dát (napr. Google Analytics);
 • poskytovateľov cloudových alebo hostingových služieb;
 • poskytovatelia nástrojov pre optimalizáciu webu;
 • poskytovatelia webovej analytiky, vrátane prípravy štatistických údajov, detekcie podvodov, cielenia reklamy,
 • segmentácie a profilovania návštevníkov webu;
 • subjekty, ktorým udelíte súhlas s uložením súborov cookies použitím cookie lišty pri návšteve našej webstránky;
 • poskytovatelia podpory s prístupom do obchodného systému SEPIA;
 • poskytovatelia podpory s prístupom do personálneho systému Garis;
 • spoločnosti zabezpečujúce vývoj webových aplikácii a systému EEMCE (redakčný systém na správu a vývoj webových stránok FUN rádia);
 • poskytovatelia služieb automatizovaného spracúvania dát a SMS, podpory pri organizovaní spotrebiteľských súťaží;
 • poskytovatelia služieb v oblasti IT bezpečnosti;
 • súkromné bezpečnostné služby zabezpečujúce video-monitorovanie a kontrolu prístupov do chránených priestorov ;
 • poskytovatelia služieb pre zasielanie newsletteru;
 • prevádzkovatelia sociálnych sietí;
 • poskytovatelia OTT služieb využívaných na komunikáciu a spojenie vysielania FUN rádia s poslucháčmi;
 • poskytovatelia služieb dlhodobého uchovávania, digitalizácie a bezpečnej likvidácie papierových záznamov a médií obsahujúcich osobné údaje;
 • partneri zapojení do spotrebiteľských súťaží;
 • reklamné a marketingové agentúry spracúvajúce osobné údaje na rôzne marketingové účely;
 • prevádzkovatelia systémov zvýhodnení pre využívanie športových zariadení pri čerpaní benefitov našich zamestnancov a spolupracovníkov;
 • personálne agentúry;
 • pracovná zdravotná služba a BOZP školenia;
 • grafické práce a editovanie fotografií;
 • eventové agentúry;
 • výrobca vizitiek;
 • poskytovatelia služieb, firemnej zdravotnej starostlivosti a firemných benefitov pre zamestnancov;
 • jazykové školy a externí lektori zvyšujúci jazykové znalosti našich zamestnancov a spolupracovníkov;
 • poskytovatelia externých poradenských služieb v oblasti rozvoja, riadenia a hodnotenia ľudských zdrojov;
 • externí spolupracovníci FUN rádia;
 • kolektívne ochranné zväzy autorských práv (napr. Slovgram, SOZA);
 • spoločnosti Rádio Vlna, s.r.o., s ktorou FUN rádio uzavrelo dohodu spoločných prevádzkovateľov podľa čl. 26 GDPR;
 • oprávnení zamestnanci FUN rádia a vyššie uvedených osôb;
 • poskytovatelia výskumu návštevnosti internetu a výskumu socio-demografie návštevníkov internetu v Slovenskej republike.

V prípade poskytovateľov výskumu návštevnosti internetu a výskumu socio-demografie návštevníkov internetu v Slovenskej republike využívame služby poskytované združením Interactive Advertising Bureau Slovakia (IAB), ktorý ako spoločný prevádzkovateľ spoločne so spoločnosťou GEMIUS SA spracúva osobné údaje na vlastné účely.. Informácie k ochrane osobných údajov, ktoré poskytuje IAB sú dostupné tu: https://www.iabslovakia.sk/

10. Do ktorých tretích krajín (mimo EÚ) prenášame Vaše osobné údaje?

Štandardne sa usilujeme obmedzovať akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, čiže ak to pre nás nie je nevyhnutné, tak to nerobíme. Avšak, niektorí z našich sub-dodávateľov alebo vyššie uvedených príjemcov osobných údajov môžu byť usadení, resp. môžu byť v jurisdikcii orgánov a právneho poriadku tretej krajiny, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany alebo ich servery môžu byť lokalizované v takejto tretej krajine.

FUN rádio v dôsledku využívania služieb niektorých príjemcov osobných údajov vykonáva cezhraničný prenos osobných údajov do Spojených štátov amerických (USA) a Austrálie, ktoré nie sú považované Európskou komisiou za tretiu krajinu, ktorá by zabezpečovala primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Vo FUN rádiu dochádza konkrétne k cezhraničnému prenosu osobných údajov do Spojených štátov amerických (USA) v rámci využívania služieb rôznych príjemcov osobných údajov najmä z kategórie: i) prevádzkovateľov sociálnych sietí (Facebook, Instagram, Tik Tok atď.), ii) OTT služby (WhatsApp/Facebook), iii) bezpečnostné služby (Cloudflare), iv) webová analytika a implementácia SDK do webstránok FUN rádia (Facebook, Google), v) poskytovateľov štatistických analýz (Google), vi) poskytovatelia cloudových produktov (Trello / Atlassian USA a Austrália alebo Office 365 / Microsoft USA) a služieb dlhodobého uchovávania, digitalizácie a bezpečnej likvidácie papierových záznamov a médií obsahujúcich osobné údaje

Európska komisia prijala 10. júla 2023 nové implementačné rozhodnutie, ktorým schválila „EU-US Data Privacy Framework“, ktoré predstavuje rozhodnutie o primeranosti podľa čl. 45 GDPR. Na jeho základe je možné prenosy osobných údajov voči certifikovaným organizáciám (dovozcom údajov) v USA uskutočňovať bez potreby ďalšieho povolenie alebo nutnosti prijímania doplňujúcich záruk a opatrení . V prípade, ak sa nevieme spoľahnúť na rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti tretej krajiny podľa čl. 45 GDPR vyžadujeme prijatie osobitných záruk podľa čl. 46 GDPR (najčastejšie tzv. štandardné zmluvné doložky) alebo čl. 47 (tzv. záväzné vnútropodnikové pravidlá) a ak je to nevyhnutné aj prijatie ďalších dodatočných opatrení na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb.

Prehľad o takýchto dovozcoch a zárukách pôsobiacich na prenosy osobných údajov do USA nájdete v nižšie uvedenej prehľadovej tabuľke. .

kliknúť a pozrieť tabuľku

Pri poskytovaní služieb dlhodobého uchovávania, digitalizácie a bezpečnej likvidácie papierových záznamov a médií obsahujúcich osobné údaje môže dochádzať v súvislosti s poskytovaním služieb schválených sub-sprostredkovateľov aj k cezhraničným prenosom osobných údajov našich zamestnancov a iných dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú zahrnuté do účtovných a daňových dokladov do Indie, pričom na tieto prenosy osobných údajov sa vzťahujú záruky vyplývajúce zo štandardných zmluvných doložiek prijatých na základe príslušného rozhodnutia Európskej komisie. Fyzickú kópiu týchto doložiek uzatvorenú medzi vývozcom a dovozcom údajov Vám vieme poskytnúť na vyžiadanie, ak by sa Vás takýto cezhraničný prenos týkal. Tieto cezhraničné prenosy sa môžu teoreticky dotknúť iba našich zamestnancov, bývalých zamestnancov a iných fyzických osôb, ktorých osobné údaje môžu byť zahrnuté do našich účtovných a daňových dokladov.

11. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom internej politiky, kde sa snažíme minimalizovať dobu ich uchovávania.


Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

kliknúť a zväčšiť tabuľku

Vyššie uvedené doby uchovávania stanovujú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na dané účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácií osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak dané osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska vyššie uvedených účelov spracúvania. Naopak, v niektorých špecifických situáciách Vaše osobné údaje môžeme uchovávať dlhšie ako je uvedené vyššie, ak tak vyžaduje právny predpis alebo náš oprávnený záujem, prípadne ak sú Vaše osobné údaje spracúvané aj na ďalší zlučiteľný účel spracúvania, ktorého doba uchovávania ešte neuplynula. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa konkrétnej retenčnej doby pre uchovávanie Vašich osobných údajov nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej zodpovednej osoby.

12. Z akých zdrojov o Vás získavame osobné údaje ?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. Osobné údaje nám môžete poskytnúť rôznymi spôsobmi napríklad najmä:

 • komunikáciou s nami;
 • vstupom do našich priestorov;
 • registráciou na webe FUN rádia;
 • zapojením sa do nami organizovanej súťaže;
 • zapojením sa do súťaže a telefonickým diktovaním údajov pracovníkom produkcie;
 • účasťou na aktivitách FUN rádia na sociálnej sieti;
 • návštevou a používaním webstránky v prípade súhlasu s cookies;
 • inštalovaním a používaním našej smart aplikácie FUN radio Slovensko;
 • od rádia Vlna pri zdieľaní osobných údajov na vnútorné administratívne účely;
 • vchádzaním a zotrvávaním v priestoroch monitorovaných našim kamerovým systémom;
 • od poskytovateľov vysoko kvalitných licencovaných obrázkov, videí a hudby;
 • ak by mohli mať štatistické údaje získané od združenie IAB spolupracujúceho so spoločnosťou Gemius SA na ich strane povahu osobných údajov, tak aj bežné kategórie údajov zahrnutých do takýchto štatistických reportov o návštevnosti internetových médií a sociodemografickom profile užívateľov internetu, ktoré od nich získavame;
 • vyplnením a odoslaním kontaktného formulára s Vašimi pripomienkami alebo otázkami.

Vaše osobné údaje však môžeme získať aj od spoločnosti, v súvislosti s ktorou Vaše osobné údaje spracúvame. Najčastejšie ide o prípady, kedy s danou spoločnosťou uzatvárame alebo vyjednávame zmluvný vzťah alebo jeho podmienky. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov. Z takýchto zdrojov získavame len bežné (základné) identifikačné a kontaktné kategórie osobných údajov.

V niektorých prípadoch môže byť zdrojom poskytnutia bežných kategórií Vašich osobných údajov aj iná fyzická osoba (napr. osoba, ktorá Vás prihlási do špecifickej súťaže, Váš zákonný zástupca, či splnomocnenec v rôznych iných prípadoch). V takých prípadoch spravidla požadujeme ubezpečenie alebo záväzok od danej osoby, že má alebo vie kedykoľvek zaobstarať Váš písomný súhlas s takým poskytnutím Vašich osobných údajov alebo to musí byť nevyhnutné pre uplatňovanie práv takej osoby, pričom ak sa vyžaduje splnomocnenie, tak požadujeme aj preukázanie jej splnomocnenia na Vaše zastupovanie.

V prípade vysielania a prípravy spravodajstva môžeme tiež získavať osobné údaje aj z domácich alebo svetových tlačových agentúr, iných mienkotvorných médií, tlačových konferencií organizovaných rôznymi organizáciami a z označených zverejňovaných tlačových správ pochádzajúcich z dôveryhodných spravodajských zdrojov. V takýchto prípadoch môžeme preberať a spracúvať akékoľvek kategórie osobných údajov, ktoré sú potrebné na hromadné informovanie verejnosti spôsobom bežným v demokratickej spoločnosti, vrátane osobitných kategóriách osobných údajov vypovedajúcich najmä o politických názoroch verejne činných osôb alebo o údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky.

V súvislosti s licencovanými obrázkami, ktoré používame na našich webstránkach môžeme používať aj legálne databázy fotografií, ktoré nám z hľadiska autorského práva umožňujú získavať a používať aj fotografie zachytávajúce identifikovateľné fyzické osoby (napr. www.shutterstock.com).

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov.

13. Je poskytovanie Vašich osobných údajov v konkrétnych prípadoch zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou?

V prípade, ak nám poskytujete Vaše osobné údaje na účely, ktorých právnym základom je plnenie zmluvy, spravidla je ich poskytnutie potrebné považovať za zmluvnú požiadavku, resp. požiadavku potrebné na riadne uzatvorenie alebo plnenie daného zmluvného vzťahu. Neposkytnutie osobných údajov môže mať v týchto prípadoch negatívne dôsledky pre zmluvnú stranu, ktorá má záujem s nami uzatvoriť zmluvný vzťah, pretože ho nebude možné uzatvoriť alebo to môže spôsobiť rôzne praktické komplikácie a sťažovanie spolupráce pri plnení takejto zmluvy v priebehu jej trvania.


V prípade, ak nám poskytujete Vaše osobné údaje na účely, ktorých právnym základom je plnenie zákonných povinností, tak ich poskytovania spravidla priamo súvisí s potrebou plnenia našich zákonných povinností a preto ich aj v nevyhnutnom rozsahu vyžadujeme do Vás. V závislosti od konkrétnej situácie neposkytnutie požadovaných osobných údajov môže mať na Vás ako dotknutú osobu rôzne negatívne následky (napr. nebudete zaregistrovaný ako zamestnanec platiaci odvody, či zdravotné poistenie, nebude možné vybaviť Vašu reklamáciu, či žiadosť dotknutej osoby, nebudeme Vám vedieť zriadiť prístupové práva do interných systémov a pod.).


V prípade, ak nám poskytujete Vaše osobné údaje na účely, ktorých právnym základom je súhlas ide vždy o dobrovoľné poskytovanie osobných údajov, ktoré nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou a prípadné neposkytnutie osobných údajov by pre Vás nemalo mať žiadne podstatné následky.

14. Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vás?

Áno, jediným prípadom, keď vykonávame takéto spracúvanie Vašich osobných údajov je prideľovanie bodov a vyhodnocovanie nárokov na odmeny, ak ste registrovaným členom FUN klubu. Použitý postup zahŕňa softvérové prostriedky, ktoré vedia na základe použitia algoritmov automatizovane analyzovať správanie registrovaného a prihláseného člena FUN klubu na našich weboch alebo v aplikácii „FUN rádio Slovensko“. Významom daného spracúvania je možnosť automatizovaného prideľovania vernostných bodov na základe Vášho správania v rámci aplikácie „FUN rádio Slovensko“ alebo webstránky www.funradio.sk, ktoré objektívne nie je možné pri veľkom počte členov zabezpečiť manuálnym (fyzickým) spôsobom. Dôsledkom daného rozhodovania je pridelenie alebo nepridelenie konkrétneho počtu vernostných bodov, ktoré v konečnom dôsledku môžu (ale nemusia vždy) mať nepriaznivé právne dôsledky vo forme udelenia alebo neudelenia odmeny, či ceny v zmysle Všeobecných obchodných podmienok pre FUN klub.


Okrem vyššie vysvetleného prípadu individuálneho automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania vykonávame pri spracúvaní Vašich osobných údajov už len menej invazívne bežné formy profilovania, ktoré nepodliehajú právam podľa čl. 22 GDPR, ale z dôvodu snahy o vysokú transparentnosť voči Vám ich vysvetľujeme tiež.


Pri tomto spracúvaní môžeme tiež vykonávať určité neinvazívne formy profilovania Vašich osobných údajov (filtrovanie podľa kritérií) pri zasielaní noviniek (newsletteru) registrovaným členom FUN klubu, na čo ste nám udelili súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, príp. pre potreby dynamického prispôsobovania obsahu (článkov a iných príspevkov) na webstránkach FUN rádia viac Vašim záujmom a osobným preferenciám. Toto profilovanie má za cieľ iba vybrať a poskytovať Vám obsah vytváraný FUN rádiom o ktorý máte väčší záujem a nezahlcovať Vás informáciami, ktoré nepovažujete za zaujímavé.

15. Aké práva mám podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúva FUN rádio?

„Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

„Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie. Toto právo máte aj voči spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného záujmu, ktoré však nevykonávame.“

V prípade uplatnenia tohto práva Vám radi preukážeme spôsob, ktorým sme vyhodnotili tieto oprávnené záujmy ako prevažujúce nad právami a slobodami dotknutých osôb

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im vyhovieme, nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek.


Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa plnenia zmluvy;
 • Právo namietať podľa článku 21 GDPR, ak sa spracúvanie zakladá na právnom základe oprávneného záujmu, verejného záujmu alebo ak ide o účely priameho marketingu, a to vrátane profilovania;
 • Právo namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu podľa článku 22 GDPR.


Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (URL: www.dataprotection.gov.sk) alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

16. Ako využívate cookies pri mojej návšteve webstránky FUN rádia ?

Zákon hovorí, že môžeme na vašom zariadení ukladať súbory cookies, ak sú nevyhnutne potrebné na prevádzku a správne fungovanie našej webstránky, ktorú požadujete zobraziť. Pre všetky ostatné typy cookies potrebujeme Váš súhlas, ktorý môžete slobodne udeliť alebo kedykoľvek aj rovnako ľahko odvolať cez cookie lištu, ktorá by sa mala zobraziť vždy pri Vašej prvej návšteve našej webstránky alebo kedykoľvek, keď využijete funkciu „Zmeňte svoj súhlas", ktorú môžete spustiť aj cez jedno kliknutie na widget od Cookiebot (čierna gulička v ľavom dolnom rohu obrazovky). Naša webová stránka používa rôzne typy cookies. Pre bližšie informácie o tom ako v súlade s GDPR a e-Privacy predpismi spracúvame cookies si prosím zobrazte Informácie o cookies.

17. Ako zistím, že informácie, ktoré mi poskytujte o spracúvaní osobných údajov sú aktuálne ?

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu postupom času meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek zmeniť alebo doplniť text odpovedí na vyššie uvedené otázky alebo aj otázky samotné. Rovnako si vyhradzujeme právo zmeniť aj plnú verziu Podmienok ochrany súkromia a nahradiť ju novou aktuálnejšou verziou.

V prípade, ak zmeníme Podmienky ochrany súkromia podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu alebo iným obdobne účinným spôsobom. V prípade, ak osobitné oznámenie zmeny Podmienok ochrany súkromia nie je nevyhnutné pre riadne dodržiavanie zásady zákonného, spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov (napr. v prípade drobných obsahových zmien a jazykových korekcií) takto nepostupujeme. Za aktuálny je považovaný vždy text Podmienok ochrany súkromia zverejnený na webstránke www.funradio.sk

Odporúčame